DR Idræt

VEDTÆGTER

§1 - Navn og formål


Foreningens navn er DR Idræt (DRI). Foreningens formål er at vedligeholde og udbrede interessen for idræt ved at samle medarbejdere i Danmarks Radio (DR) og varetage deres idrætslige interesser. Medlemmerne tilbydes deltagelse i træning, konkurrencer og andre sociale aktiviteter, som kan sikre et godt kammeratskab/kendskab til hinanden. Foreningen er tilsluttet Firma Idræt Storkøbenhavn (FSKBH)

§2 - Optagelse


Som medlem kan optages enhver, der er ansat i DR.  Pensionister, eksterne- samt familiemedlemmer kan optages efter godkendelse fra hovedbestyrelsen. Anmodning om optagelse tilstilles medlemsadministrationen i DR Idræt. I de afdelinger hvis aktivitet udøves på et DR-område, har medlemmer kun adgang i henhold til DRs generelle adgangsbetingelser.

For DRI’s forpligtigelser hæfter kun foreningens formue og ikke de enkelte medlemmer.

I idrætsforeningen findes både afdelinger og aktiviteter. Der kan kun optages en afdeling for hver idrætsgren. Optagelse af nye afdelinger skal godkendes af generalforsamlingen. Aktiviteter der ikke falder ind under en afdeling kan besluttes igangsat af hovedbestyrelsen. Aktiviteter kan være af ubestemt varighed.§3 - Kontingent


Størrelsen af kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Udøvere af idrætsgrene der medfører ekstraordinært store udgifter, kan pålægges særligt kontingent af hovedbestyrelsen, evt. efter indstilling fra den pågældende afdelings bestyrelse. Kontingent opkræves normalt via DR’s lønningskontor.

Freelancere, timelønnede, pensionister og andre der ikke kan trækkes i løn, betaler beløbet, svarende til 6 måneders medlemskab forud, via banken.§4 - Udmeldelse og udelukkelse


Et medlem, der ønsker at udmelde sig af foreningen, skal give medlemsadministrationen i DR Idræt skriftlig meddelelse herom. Såfremt det pågældende medlem ikke står i restance, træder udmeldelsen i kraft med 2 måneders varsel, dog skal de enkelte afdelingers særlige vedtægter respekteres. Et medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser, kan af hovedbestyrelsen idømmes karantæne eller ekskluderes af foreningen. Den pågældende kan ved skriftlig anmodning til hovedbestyrelsen få sin sag endelig afgjort på førstkommende generalforsamling. Den ekskluderede kan føre sin sag ved bisidder.§5 - Opbygning


DRI’s virksomhed varetages af følgende organer:

A: Generalforsamlingen

B: Hovedbestyrelsen

C: Afdelingsbestyrelsen for hver af de idrætsgrene, der er optaget i foreningen

D: Udvalg med fastlagte opgaver.§6 - Generalforsamlingen


Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned. Den indkaldes med mindst 20 dages varsel. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden for generalforsamlingen.


  • § 7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ikke er fremsendt rettidigt, kan ikke komme til afstemning.


  • § 8 Alle sager afgøres ved simpelt flertal, jfr. Dog § 17 og § 19. I tilfælde af stemmelighed er sagen, der er til afstemning, forkastet. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der skrives referat over generalforsamlingens forløb, og dette underskrives af dirigenten og sekretæren. Referatet lægges på foreningens hjemmeside.


  • § 9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter, men kan i øvrigt suppleres efter behov: 1. Valg af dirigent 2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Beretninger fra afdelingsbestyrelser og udvalg (Beretningerne skal forelægges hovedbestyrelsen skriftligt, senest 14 dage efter generalforsamlingen) 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budgetforslag for det kommende år. 5. Indkomne forslag behandles 6. Fastsættelse af kontingent og det endelige budget 7. Valg af hovedbestyrelse og 1 suppleant (jfr. § 10) samt revisor. 8. Årets idrætsnavn


  • Eventuelt
§10 - Valg


Valg til hovedbestyrelsen finder sted for 2 år efter følgende regler: På den ordinære generalforsamling i de ulige årstal vælges formand, 1 bestyrelsesmedlem, samt suppleant. På den ordinære generalforsamling i de lige årstal vælges næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Revisor samt revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde hovedbestyrelsens forslag til genvalg/nyvalg.  Valgbare er alle medlemmer efter 3 måneders medlemskab. Til posterne som formand, næstformand samt kasserer skal man være ansat i DR. Inden for valgperioden supplerer hovedbestyrelsen sig selv. Valg til hovedbestyrelse og udvalg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, foretages der omvalg, indtil stemmeflertal er opnået. Valg af et ikke-fremmødt medlem til hovedbestyrelse eller udvalg kan kun finde sted, hvis den pågældende skriftligt har indvilget i at modtage valg.

§ 11 Dirigenten fastlægger afstemningsmåden, men denne er skriftlig, hvis blot et medlem af generalforsamlingen kræver det.
§12 - Ekstraordinær generalforsamling


Hovedbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte, den finder det nødvendigt. Endvidere skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter skriftligt motiveret krav herom. Hovedbestyrelsen kan om fornødent udvide dagsordenen. Generalforsamlingen skal holdes senest 3 uger efter, at ovennævnte henvendelse er sket og med mindst 4 dages varsel. Med samme 4 dages varsel skal dagsordenen meddeles.
§13 - Aktivitetsmøde


Aktivitetsmøde holdes minimum en gang årligt. Deltagerne består af hovedbestyrelsen samt repræsentanter fra hver af de afdelinger, der er optaget i foreningen, samt eventuelle aktivitetsansvarlige.
§14 - Hovedbestyrelsen


Foreningens daglige ledelse består af en hovedbestyrelse på min. 5 og max. 7 medlemmer, nemlig en formand, næstformand, kasserer og min. to bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år. Ingen af følgende poster kan samtidig bestrides i hoved- og afdelingsbestyrelse: Formand og kasserer. Desuden kan et hovedbestyrelsesmedlem ikke fungere som formand i en afdelingsbestyrelse. Hovedbestyrelsens kan nedsætte udvalg til at bistå sig i det daglige arbejde. Intet udvalg har økonomisk dispositionsret og kan kun træffe bindende aftaler om arrangementer i samråd med hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal skrive referat af møderne, som godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde. Et hovedbestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer, hvoraf et medlem er formanden eller næstformanden, er til stede. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme udslaget.
§15 - Regnskab


Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På den ordinære generalforsamling forelægges driftsregnskab og status til godkendelse, forsynet med påtegning af revisoren. Regnskabet føres af kassereren, der samtidig er ansvarlig for foreningens kasse. Regnskabet skal foreligge til revision senest 30 dage før den ordinære generalforsamling og offentliggøres senest 20 dage før.

§16 - Revision

Revisoren, der vælges på generalforsamlingen, skal gennemgå det samlede regnskab og konstatere at kassebeholdningen er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§17 - Vedtægtsændringer


Forslag til ændringer af foreningens vedtægter kan kun behandles på den ordinære generalforsamling, hvor forslaget skal opnå mindst totrediedele af de fremmødte stemmer. Forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 14 dage før generalforsamling, samt være offentliggjort på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§18 - Formueforvaltning


Foreningens formue opbevares på bankkonto. Den kontante formue skal begrænses til et minimum. Foreningen tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren.
§19 - Foreningens opløsning


Forslag om opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Forslaget skal ved skriftlig afstemning opnå mindst trefjerdedele af de fremmødte stemmer. I tilfælde af opløsning skal foreningens formue og værdier anvendes ved almennyttige formål der besluttes af den opløsende generalforsamling. Dette spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 14. februar 1980 
Ændringer eller rettelser:


Ændring af §14 blev vedtaget på generalforsamlingen d. 19. marts 1987

 

Tilføjelse til §1 vedtaget på generalforsamlingen d. 20. marts 1991


Tilføjelse til §2 vedtaget på generalforsamlingen d. 20. marts 1991


Ændring af §1, 3. punktum, vedtaget på generalforsamlingen d. 25 marts 1992 


Tilføjelse af §2 og af §13 vedtaget på generalforsamlingen d. 25. marts 1993 


Teknisk rettelse vedtaget på generalforsamlingen d. 19. marts 1997


Ændring af §2 vedtaget på generalforsamlingen d. 19. marts 1997.


Ændringer besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 10. januar 2002:

§1: Angivelse af midler for at opnå formål. §4: Repræsentantskab ændret til generalforsamling.

§8: Tilføjet henvisning samt afsnit om stemmeret.

§10: Tilføjet afsnit om valgbarhed.

§16: Ændring om revisor nu vælges af generalforsamling i stedet for at blive udpeget af DR’s driftsledelse.

§18 ny paragraf om formueforvaltning og tegningsret.

§19: Ændring vedr. anvendelse af formue ved opløsning


Ændringer vedr. stemmeret samt valg af revisor besluttet på ordinær generalforsamling 26. marts 2002.


Ændringer af §1/2/8/9/10/13/14/17, vedtaget på generalforsamlingen 31. marts 2009.


Ændringer af §1/2/4/7/14/18 blev vedtaget på generalforsamling 28. marts 2011.


Ændringer af §§ 1, 2, 3 og 13 blev vedtaget på generalforsamling 20. marts 2013 


Ændringer vedr. repræsentantskabsmøde §5 og §13 blev vedtaget på generalforsamlingen marts 2017